Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах (пакет 9)

 Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

a. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:

i. розгорнутий клінічний аналіз крові;

ii. морфологічне дослідження клітин крові;

iii. визначення групи крові і резус фактору;

iv. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін); аміак (крові); гама-глутамілтранспептидаза; креатинфосфокіназа загальна (КФК); креатинфосфокиназа-МВ; гомоцистеїн; Тимолова проба;

v. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

vi. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

vii. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

viii. тести на тропонін;

ix. вітамін Д;

x. вітамін А;

xi. вітамін Е;

xii. вітамін В6;

xiii. вітамін В9;

xiv. вітамін В12;

xv. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

xvi. глікозильований гемоглобін;

xvii. загальний аналіз сечі;

xviii. 17-КС сечі;

xix. копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;

xx. кал на гельмінти;

xxi. дослідження спинномозкової рідини;

xxii. дослідження на онкологічні маркери;

xxiii. визначення IgE загального для визначення загальної сенсибілізації організму та IgE специфічного для визначення сенсибілізації організму до конкретних алергенів (пилкових, побутових, епідермальнох, харчових, тощо);

xxiv. вимірювання триптази крові, як діагностичний критерій анафілактичної реакції у пацієнта/пацієнтки;

xxv. тест на токсоплазмоз;

xxvi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

b. бактеріологічних досліджень:

i. бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;

ii. бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);

iii. бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;

iv. бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;

v. бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);

vi. бакпосів крові на стерильність (аероби);

vii. бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;

viii. бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);

ix. бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;

x. профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);

xi. бактеріоскопія мазка мокротиння на виявлення КСП;

xii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

c. молекулярно-генетичних досліджень:

i. ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;

ii. молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;

iii. антигену SARS-CoV-2;

iv. для діагностики новоутворень;

v. генетичний тест на целіакію;

vi. проведення генетичних обстежень на виявлення орфанних захворювань (нервово-м’язових та інших);

vii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

d. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

i. HBsAg;

ii. антитіла до HCV;

iii. сифіліс РМП;

iv. антитіла до ВІЛ;

v. коронавірусної хвороби COVID-19;

vi. інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);

vii. туберкульозу;

viii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

e. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма; алергокомпонентна діагностика та інші);

f. цитологічних досліджень:

i. зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;

ii. секрету простати;

iii. аспірату з порожнини матки;

iv. зішкрібу з уретри;

v. пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);

vi. транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);

vii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:

i. біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);

ii. вишкрібання цервікального каналу;

iii. біопсії шийки матки (не ексцизійна);

iv. біопсії шкіри;

v. біопсії простати;

vi. біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);

vii. біопсії м’язів;

viii. інших процедур/маніпуляцій відповідно до потреб пацієнтів.

h. гормональних досліджень:

i. тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

ii. пролактин;

iii. фоллікулостимулюючий гормон;

iv. вазопресин (АДГ);

v. норадреналін;

vi. хромогранін;

vii. тестостерон;

viii. естрадіол;

ix. інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

x. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

i. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові;

j. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

a. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

e. ендоскопічні дослідження:

i. гастроскопія;

ii. езофагодуоденоскопія;

iii. дуоденоскопія;

iv. ректороманоскопія;

v. колоноскопія;

vi. цистоскопія;

vii. артроскопія;

viii. гістероскопія;

ix. бронхоскопія;

x. кольпоскопія;

xi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

f. функціональні дослідження:

i. електрокардіографія (ЕКГ);

ii. електроенцефалографія (ЕЕГ);

iii. спірографія;

iv. холтерівське моніторування;

v. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. офтальмологічні дослідження:

i. офтальмометрія (кератометрія);

ii. офтальмоскопія;

iii. рефрактометрія;

iv. діоптриметрія;

v. периметр поля зору;

vi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

h. дослідження слуху (аудіологічні):

i. аудіометрія;

ii. тимпанометрія (імпедансометрія);

iii. отоакустична емісія;

iv. слухові викликані потенціали.

i. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.

5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.

6. Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.

7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.

8. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів.

9. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

10. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.

12. Ведення вагітності.

13. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.

14. Проведення медико-генетичного консультування.

15. Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнтів з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я).

16. Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у закладі.

17. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності відповідних умов у закладі.

18. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.

19. Проведення профілактики захворювань.

20. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я в амбулаторних умовах у післягострому і довготривалому періодах реабілітації.

21. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію.

22. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.

23. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.